Lover og regler

Høyesterett - Kjennelse Rt-1998-198

NSTANS: Høyesterett - Kjennelse.
DATO: 1998-02-19
PUBLISERT: Rt-1998-198 (66-98)


SAMMENDRAG: Innfrielse eller delvis nedbetaling av hovedstolen medfører ikke krav på forsinkelsesrente av påløpt forsinkelsesrente for henholdsvis hele forsinkelsesrenten eller den del som gjelder den nedbetalte del av hovedstolen, jfr. lov om renter ved forsinket betaling m.m. av 17. desember 1976 nr. 100, §2 og §3. - Bemerkninger i tilknytning til tvangsfullbyrdelsesloven §15-11. - Kjæremål behandlet som skriftlig ankesak, jfr. tvistemålsloven §403 fjerde ledd og høyesterettsloven av 25. juni 1926 nr. 2, §6 annet ledd, jfr. tvistemålsloven §380.


SAKSGANG: Gulating Lagmannsrett LG-1996-59 , Høyesterett HR-1998-00012 B, kjæremålssak jnr 334/1996


PARTER: Ove Fløholm (Advokat Magne Revheim) mot Terje Høysæter (Advokat Stig B Harris)


FORFATTER: Skåre, Dolva, Gussgard, Aarbakke og Stang Lund

Kjæremålet gjelder Gulating lagmannsretts kjennelse 24 september 1996 om opphevelse etter tvangsfullbyrdelsesloven §15-11 av midlertidig forføyning, og herunder om det kan kreves forsinkelsesrente av ubetalt forsinkelsesrente etter forsinkelsesrenteloven §2 og §3, begge bestemmelsers første ledd.


Les mer  Høyesterett - Kjennelse Rt-1994-25

INSTANS: Høyesterett - Dom.
DATO: 1994-01-07
PUBLISERT: Rt-1994-25 (3-94)


SAMMENDRAG: Lov om forsinkelsesrente av 17. desember 1976 nr. 100, §3 første ledd eller §2, gir ikke hjemmel for å beregne rentesrente av morarente (forsinkelsesrente). Rentesrente kunne ikke innfortolkes i avtalen og fulgte heller ikke av anerkjent sedvane. Saken hadde utgangspunkt i betalingsmislighold etter kjøp av et parti tørrfisk.


SAKSGANG: Høyesterett HR-1994-00003 B, nr 247/1992.


PARTER: A/S Bringsvor (Advokat Hans Anton Høyer - til prøve) mot J.M. Johansen A/S (Advokat Nils Moe).


FORFATTER: Halvorsen, Lund, Langvand, Sinding-Larsen, Holmøy.

Saken gjelder spørsmål om det kan kreves rentesrente av morarente etter morarenteloven av 17 desember 1976 nr 100. J.M. Johansen A/S kjøpte høsten 1986 et større parti tørrfisk av A/S Bringsvor. Etter at den første del av partiet var levert og betalt og
deretter eksportert til Italia av kjøperen, reklamerte denne og krevet erstatning for påståtte kvalitetsmangler. Samtidig kansellerte kjøperen kjøpet av den resterende del av partiet. Selgeren avviste reklamasjonen og fastholdt kjøpet av restpartiet. Restpartiet ble deretter solgt av selgeren ved offentlig auksjon i medhold av §34 i dagjeldende kjøpslov av 1907. Eneste byder under auksjonen var selgeren som fikk tilslaget for kr 2 pr kg. Fisken ble noen uker senere solgt til en annen kjøper for en kilopris av kr 29. A/S Bringsvor krevet den avtalte kjøpesum på kr 70 pr kg betalt til forfallstid 20 februar 1987, med fradrag av nettoutbyttet ved auksjonen. Da partene ikke ble enige, anla A/S Bringsvor søksmål mot J.M. Johansen A/S ved Lofoten herredsrett. J.M. Johansen A/S gikk til motsøksmål med krav om erstatning for den del av fiskepartiet som var levert og eksportert.


Les mer   
 
ruv.no